kp logo9

 

Kultúrny Prameň

občianske združenie

 

Zakladateľ a každoročný organizátor festivalu Gospelové dni / Gospelové Kysuce.

Združovanie občanov, ktorí majú záujem priamo alebo sprostredkovanie prispievať k spoločenskému, kultúrnemu a duchovnému rozvoju mesta Krásno nad Kysucou i okolia. Podporovanie a zastrešovanie činnosti kysuckých mládežníckych zborov a skupín, ich činnosť prezentovať na rozličných podujatiach v regióne i mimo neho a motivovať najmä mladých ľudí pre aktívnu účasť v nich. Podporovanie činnosti rozvíjajúce duchovné hodnoty, a to najmä prostredníctvom duchovných programov, pásiem, vystúpení a koncertov v duchu kresťanského dedičstva a na báze vzájomnej tolerancie. Vytvárať priestor pre talentovaných a nadaných mladých ľudí z Kysúc, ktorí rozvíjajú výtvarnú, hudobnú a literárnu činnosť.
Organizovať podujatia, semináre, prednášky, besedy a vystúpenia zamerané na prezentáciu, finančnú i vecnú podporu a rozvoj aktivít zhodných s uvedenými cieľmi združenia. Zhromažďovať dokumenty, publikácie a materiály súvisiace s činnosťou združenia a vytvárať podmienky pre ich distribúciu a dostupnosť.

    Predseda – Ing. Peter Polaček
    Podpredseda – Bc. Radka Šťastná
    Bývalý predseda – Ing. Štefan Štrba, p.  Júlia Čimborová
    Bývalý podpredseda – Ing. Peter Polaček, p. Evka Sýkorová, p. Martin Buchta